facebook
menu eshop

Výrobce cukrářské zdobení

cukrářské zdobení, dortové dekorace, cukrářské hmoty

menu
shopping_basket
Nákupní košík
celkem: 0 Kč (0ks)
Marcipán
Dekorace z cukru
Jedlé figurky
Květy na dort
Dortové růže
NAŠE PRODUKTY zavřít
Další informace
MĚNA
AKČNÍ ZBOŽÍ
Aroma Ananas 20 ml AKCE
Aroma Ananas 20 ml AKCE
Zlevněno: 31,10 Kč
cena: 15,00 Kč
Ztužovač šlehačky Zeesan Čokoláda 100g
Ztužovač šlehačky Zeesan Čokoláda 100g
Zlevněno: 28,80 Kč
cena: 20,70 Kč
Čokoládové kamínky 50g
Čokoládové kamínky 50g
Zlevněno: 29,12 Kč
cena: 29,12 Kč
Čokoládová srdíčka stříbrná 30g
Čokoládová srdíčka stříbrná 30g
Zlevněno: 34,09 Kč
cena: 34,09 Kč
Ztužovač šlehačky Zeesan Jahoda 100g
Ztužovač šlehačky Zeesan Jahoda 100g
Zlevněno: 46,00 Kč
cena: 32,20 Kč
Čokoládová srdíčka červená 30g
Čokoládová srdíčka červená 30g
Zlevněno: 27,66 Kč
cena: 27,66 Kč
Ztužovač šlehačky Zeesan Tiramisu 100g
Ztužovač šlehačky Zeesan Tiramisu 100g
Zlevněno: 31,00 Kč
cena: 21,85 Kč
Čokoládová srdíčka barevná 30g
Čokoládová srdíčka barevná 30g
Zlevněno: 27,66 Kč
cena: 27,66 Kč
Čokoládové mini berušky 100ks
Čokoládové mini berušky 100ks
Zlevněno: 272,31 Kč
cena: 272,31 Kč
Čokoládové mince - koruny 1kg
Čokoládové mince - koruny 1kg
Zlevněno: 677,00 Kč
cena: 531,56 Kč
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
 1. Cukrové dekorace berušky na lístečku
 2. Cukrové ozdoby květy na platíčku 17
 3. Příležitostná postavička kočička bílá
 4. Cukrové ozdoby květy na platíčku 3
 5. Cukrové dekorace srdíčka červená
 6. Cukrové ozdoby květy na platíčku 23
 7. Figurka 3D 60g Panda
 8. Cukrové dekorace mimoni
 9. Figurka 3D 60g (krtek)

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD firmy RICHARD FAGOŠ IČ: 49145231

 1. Úvodní ustanovení
  1. 1. Zde uvedené obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě firmy RICHARD FAGOŠ (dále jen „internetový obchod“), jsou zobrazeny na tomto webu a kupujícímu je k nim umožněn trvalý přístup.Tyto obchodní podmínky a reklamační řád se vztahují i na jiné právní vztahy mezi dodavatelem a kupujícím, které vznikají na základě kupní smlouvy, uzavřené mezi těmito stranami uzavřené jinak než prostřednictvím internetového obchodu - objednávka telefonická, faxová, emailová (dále jen „objednávka učiněná mimo internetový obchod“). Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele a kupujícího; není-li stanoveno jinak, vztahují se na veškeré zboží nabízené a prodávané dodavatelem. Kupující je povinen se seznámit s obchodními podmínkami a reklamačním řádem před objednáním zboží. Má se za to, že odesláním objednávky dodavateli kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Individuální ujednání mezi dodavatelem a kupujícím jsou nadřazena těmto obchodním podmínkám či reklamačnímu řádu.
  2. 2. Dodavatelem a provozovatelem internetového obchodu je firma RICHARD FAGOŠ, IČ:49145231 DIČ: CZ7105225314, se sídlem Čelechovice na Hané, Hlavní 256, PSČ 798 16, zapsaná v Živnostenském úřadě v Prostějově pod spisovou značkou: č.j.:ŽÚ/3422/2001/Vít.
  3. 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a tímto právem se i řídí. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami a reklamačním řádem obchodními zvyklostmi mezi nimi a obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).
  4. 4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou závislé na druhu a způsobu připojení kupujícího k síti internet. Přístup na tyto webové stránky není ze strany dodavatele (provozovatele) vůči kupujícímu zpoplatněn.
 2. II. Vymezení základních pojmů 1. Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád se vztahují na smlouvu kupní. Pokud převážná část závazku dodavatele spočívá ve vykonání činností nebo závazek dodavatele zahrnuje montáž zboží, bude mezi smluvními stranami uzavřena samostatná smlouva o dílo. 2. Dodavatel (prodávající) - osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu (spotřebiteli i podnikateli) zboží/výrobky. 3. Spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje zboží/výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo zbožím. 4. Podnikatel (kupující, který není spotřebitel) - osoba, která nakupuje zboží/výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo zbožím, resp. která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Za podnikatelskou činnost se považuje i neoprávněné podnikání kupujícího. 5. Kupující – souhrnné označení pro osobu bez rozlišení, zda náleží do kategorie spotřebitel či podnikatel. Status spotřebitel nebo podnikatel vyplývá ze skutečného postavení kupujícího (zda jedná či nejedná v rámci své podnikatelské činnosti); vlastní řazení kupujícího do jím zvolené kategorie zde není určující, směrodatné je objektivní hledisko. 6. Zasílatel (přepravce) - přepravní služba, která zajišťuje dodání objednaného zboží/výrobků kupujícímu. Zasilatele volí dodavatel, nedojde-li k dohodě jiné. 7. Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení (emailem, faxem, poštou) závazného souhlasu dodavatele kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky); to neplatí v případě, že dodavatel vyžaduje, aby kupující nejprve uhradil zálohu na kupní cenu zboží (záloha). Automaticky generovaný email (zpráva potvrzující přijetí objednávky) zasílaný objednacím systémem dodavatele kupujícímu, jež potvrzuje přijetí objednávky, se nepovažuje za závazné potvrzení objednávky. Dodavatel může účinky přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy vázat na složení zálohy, která je započitatelná oproti celkové kupní ceně zboží objednaného kupujícím. O podmínce složení zálohy a její výši bude kupující dodavatelem seznámen před odesláním objednávky, případně po doručení objednávky v závazném potvrzení objednávky (v takovém případě je složení zálohy považováno za přijetí závazného potvrzení objednávky kupujícím); výše zálohy může dosahovat až 30% z kupní ceny zboží; záloha má charakter smluvní pokuty v případě, že k uzavření kupní smlouvy (tj. k účinkům přijetí návrhu závazným potvrzením objednávky) nedojde z důvodu nezaplacení zálohy kupujícím nebo kupující poruší uzavřenou kupní smlouvu, v důsledku čehož dodavatel od kupní smlouvy odstoupí. Smluvní pokuta představuje paušalizovanou náhradu škody, dodavatel je oprávněn domáhat se na kupujícím náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Záloha může zpravidla být vyžadována pro zboží a výrobky, které dodavatel obvykle nemá skladem. Od tohoto momentu (závazného potvrzení objednávky či složení požadované zálohy) mezi kupujícím a dodavatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy. Za návrh na uzavření kupní smlouvy se považuje i objednávka učiněná mimo internetový obchod (s odkazem na tyto obchodní podmínky), je-li to technicky uskutečnitelné, tak podepsaná kupujícím, a za závazné přijetí takové objednávky dodavatelem a následné uzavření kupní smlouvy se považuje dodací list obvykle s odkazem na objednávku kupujícího a tyto obchodní podmínky, potvrzený dodavatelem. Smlouva se uzavírá v českém jazyce, nedohodouli se smluvní strany jinak. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím (nezúčastněným) stranám. Kupující může objednávku jednostranně zrušit (odvolat návrh) pouze do okamžiku, než mu dojde závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazné potvrzení objednávky může dodavatel jednostranně odvolat, jestliže odvolání dojde kupujícímu nejpozději současně se závazným potvrzením objednávky. Po závazném potvrzení objednávky lze od kupní smlouvy odstoupit pouze ze zákonných důvodů nebo kupní smlouvu zrušit dohodou smluvních stran; v případě, že k ukončení kupní smlouvy dojde z důvodů na straně kupujícího, vznikne dodavateli právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, a právo ponechat si zálohu jakožto smluvní pokutu. V té části kupní smlouvy, kde se odkazuje na tyto obchodní podmínky, kupní smlouva trvá i po odstoupení od kupní smlouvy jednou smluvní stranou (či zrušení kupní smlouvy dohodou obou smluvních stran), a to jde-li o a) závazek kupujícího k náhradě škody a b) závazek kupujícího k náhradě účelně vynaložených nákladů vzniklých dodavateli na základě plnění z kupní smlouvy, od které kupující (nebo dodavatel z důvodů na straně kupujícího) odstoupil, event. došlo ke zrušení kupní smlouvy dohodou obou smluvních stran a c) právo dodavatele ponechat si zálohu jakožto smluvní pokutu. 8. Zboží/výrobky (předmět koupě) - potravinové produkty (trvanlivé, nebo rychle podléhající zkáze) a gastronomická zařízení. Zboží je dodáváno v kvalitě podle obecně závazných právních předpisů České republiky, v souladu s právem ES/EU. Dodavatel si vyhrazuje právo specifikovat u jednotlivých druhů zboží odchylky, které nejsou vadami, jedná-li se pouze o drobné rozdíly v provedení, které nemají vliv na kvalitu zboží a jeho užitné vlastnosti. 9. Dodací list - je písemné potvrzení o předání a převzetí objednaného zboží, jehož podstatnými náležitostmi jsou: údaje specifikující dodací list, označení dodavatele a kupujícího, místo dodání, předmět dodávky - specifikace zboží, kupní cena, označení osoby, která zboží předala a osoby která zboží převzala, označení osoby, která dodací list vystavila (uvedením jejich jména a příjmení), odkaz na tyto obchodní podmínky. V případě, že přepravu zboží zajišťuje kupující prostřednictvím jím zvoleného přepravce, nahrazuje podpis kupujícího podpis prvního přepravce, kterého kupující dodavateli označil. V případě rozporů v obsahu potvrzené objednávky a dodacího listu, je rozhodující dodací list. III.Ochrana osobních údajů; obchodní sdělení 1. Osobní údaje kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro zajištění objednávkového systému internetového obchodu a dodavatel se současně zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou zasilatele, kterému jsou osobní údaje kupujících předávány v rozsahu nutném pro řádné doručení zboží a případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům státu či veřejné správy. 2. Kupující uděluje vyplněním a odesláním závazné objednávky (příp. potvrzením registrace do objednávkového systému) dodavateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely identifikace kupujícího vedoucí ke správnému a včasnému doručení objednaného zboží, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. 3. Za podmínek stanovených zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, může dodavatel s využitím elektronického kontaktu kupujícího šířit elektronickými prostředky svá obchodní sdělení; kupující souhlasem s těmito obchodními podmínkami vyjadřuje též souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkající se produktové nabídky dodavatele, pakliže při registraci do objednávkového systému s tímto výslovně nevyjádří nesouhlas. IV.Nákup, objednání a dodání zboží 1. Předmět kupní smlouvy: A.Závazek prodávajícího: Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě v odpovídajícím množství a kvalitě a po splnění podmínek založených těmito obchodními podmínkami převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě. B. Závazek kupujícího: Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Kupující se zavazuje, že při registraci do objednávkového systému nebo odeslání vyplněného objednávkového formuláře (je-li objednávání zboží zpřístupněno bez nutnosti registrace) a při ostatní komunikaci s dodavatelem vyplní údaje identifikující jeho osobu správně, úplně a pravdivě, jinak odpovídá dodavateli za vzniklou škodu. C. Předmět koupě: Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do názvu, množství a ceny v objednávce kupujícího. Předmět koupě je vždy konkrétně a dostatečně specifikován v internetovém obchodě. 2. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je uvedena na stránkách internetového obchodu (popiska zboží) v době odeslání objednávky. Kupní cena v internetovém obchodě je pro kupujícího uvedena jak bez DPH, tak včetně DPH a všech obligatorních poplatků (recyklační poplatek, autorská odměna aj.). V případě, že kupující k uzavření kupní smlouvy využije internetového obchodu, bude mu ze strany dodavatele přiznána sleva za nákup v internetovém obchodě (výše poskytnuté slevy bude jednoznačně uvedena na popisce zboží v internetovém obchodě); to neplatí pro objednávku učiněnou mimo internetový obchod. Konečná cena je uvedena v objednávce před jejím odesláním dodavateli a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Způsob úhrady kupní ceny si zvolí kupující před objednáním zboží, není-li dodavatelem předem stanoven. Kupní cena může být uhrazena v hotovosti při osobním odběru v místě určeném prodávajícím nebo kupujícím, či při zaslání na dobírku (při předání/převzetí zboží); bezhotovostním převodem (před převzetím zboží – platba předem, nebo po převzetí zboží – platba následná), a to příkazem k úhradě převodem na účet dodavatelem či platbou platební kartou přes internet, případně jiným způsobem dle dohody obou smluvních stran. Není-li stanoveno jinak, montáž, sestavení nebo zprovoznění gastronomických zařízení nejsou zahrnuty v ceně zboží. Zvýhodnění v podobě „dárků„ k některým druhům zboží, které může dodavatel kupujícím k těmto druhům zboží poskytovat, jsou dodavatelem z účetních a daňových důvodů kupujícímu poskytovány za 1,- Kč bez DPH. 3. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu (není-li dohodnuta platba následná) a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího. V případě, že kupující neposkytne dodavateli dostatečnou součinnost pro dodání či převzetí potravinových produktů, jež podléhají rychlé zkáze, v důsledku čehož bude bezprostředně hrozit znehodnocení těchto potravinových produktů, a kupní cena za tyto potravinové produkty nebude kupujícím dodavateli uhrazena před jejich zmařeným předáním/dodáním, vznikne dodavateli právo tyto potravinové produkty prodat třetí osobě i za přiměřenou cenu nižší, než byla sjednána mezi dodavatelem a kupujícím, a kupujícímu vznikne povinnost dorovnat rozdíl mezi cenou sjednanou mezi jím a dodavatelem a přiměřenou cenou nižší, za kterou bylo zboží přenecháno třetí osobě, a to včetně nákladů dodavatelem účelně vynaložených; pakliže k prodeji potravinových produktů třetí osobě nedojde, je kupující povinen uhradit dodavateli – jakožto náhradu škody – kupní cenu ve výši dohodnuté v uzavřené kupní smlouvě, vč. nákladů vynaložených dodavatelem na kupujícím zmařené převzetí/dodání potravinových produktů. Povinnost kupujícího uhradit závazek vyplývající z kupní smlouvy je splněna připsáním celé kupní ceny na bankovní účet dodavatele, případně jejím převzetím dodavatelem (zasílatelem) v hotovosti. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Společně s převodem vlastnického práva ke zboží dochází též k převodu vlastnického práva k obalům dodávaného zboží a k přenesení povinností plynoucích ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o obalech“) na kupujícího. V souladu se zákonem o obalech, je kupující dále povinen při dodávce zboží převzít od dodavatele prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy jej od dodavatele převezme. 4. Dodavatel závazně potvrdí objednávku kupujícího (případně vystaví zálohovou fakturu na objednané zboží), učiněnou prostřednictvím internetového obchodu či mimo internetový obchod, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení. Objednané zboží bude připraveno k osobnímu odběru či odesláno dle zvoleného či dohodnutého způsobu přepravy v termínu dohodnutém mezi stranami (uvedeném v internetovém obchodě – na popisce zobrazeného zboží); termín dodání zboží bude uveden i v závazném potvrzení objednávky. V případě, že dodavatel nebude schopen dodržet deklarovanou dodací lhůtu, oznámí tuto skutečnost kupujícímu v době před jejím uplynutím. Dodací lhůta může v takovém případě být prodloužena až o 20 dnů. Po jejím marném uplynutí má kupující právo od kupní smlouvy jednostranně odstoupit; zaplatil-li kupující kupní cenu nebo zálohu na kupní cenu za zboží před jeho dodáním, vznikne mu s odstoupením od smlouvy právo na její vrácení, a to nejpozději do 7 dnů od oznámení oprávněného odstoupení dodavateli. 5. Dodavatel odešle zboží objednané kupujícím na dodací adresu uvedenou v objednávce. Kupující je povinen objednané zboží, je-li doručeno v řádném či prodlouženém dodacím termínu a v nepoškozeném obalu, převzít. Bezdůvodné nebo neopodstatněné odmítnutí převzetí zboží (i jeho nevyzvednutí u zasílatele, poštovního doručovatele) kupujícím zakládá dodavateli právo od kupní smlouvy jednostranně odstoupit a právo na náhradu škody v podobě účelně vynaložených nákladů (balné, dopravné, manipulace se zbožím apod.) vzniklých dodavateli na základě plnění z kupní smlouvy (vzniklá škoda je započitatelná proti zaplacené kupní ceně), současně dodavateli vznikne právo ponechat si zálohu jakožto smluvní pokutu. Dodavatel má právo odmítnout objednávku kupujícího, který opakovaně neplní svůj závazek řádně odebrat zboží nebo zaplatit stanovenou kupní cenu. Při převzetí zboží obdrží kupující s dodávaným zbožím daňový doklad (fakturu), záruční list a, je-li zákonem vyžadován, návod k použití zboží v českém jazyce. Dodavatel má právo od kupní smlouvy (objednávku kupujícího nepotvrdit) odstoupit, stane-li se plnění (právně či fakticky) nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na náhradním předmětu plnění. 6. Není-li dohodnuto jinak dodání / zaslání objednaného zboží kupujícímu zajišťuje dodavatel, a to buď vlastní dopravní službou, nebo prostřednictvím zasilatele (např. PPL, Česká pošta, s. p.) Kupující může objednané zboží převzít i v místě určeném dodavatelem – osobní převzetí. Způsob dodání objednaného zboží kupující zvolí v objednávce před jejím odesláním dodavateli. Cena za dodání / zaslání zboží je stanovena paušálně v závislosti na a) způsobu dodání, b) souhrnné kupní ceně za celkovou objednávku učiněnou kupujícím a c) místě dodání objednaného zboží: A. Pro Českou republiku: Objednávky nad 2.000,-Kč s DPH doprava po ČR: ZDARMA! Objednávky do 2.000,-Kč s DPH doprava po ČR dle sazebníků České pošty,s.p. A PPL. B. Pro Slovensko: Objednávky nad 20.000,- Kč doprava po EU: ZDARMA! Cena dopravy dle ceníku kurýrů/České pošty, s.p. V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího spotřebitele 1. Podmínky uvedené v této části obchodních podmínek jsou platné pouze pro kupující, kteří jsou spotřebitelem; nevztahuje se na kupující, kteří jsou podnikatelem. 2. Spotřebitel má právo v souladu s ust. § 53 odst. 7 obč. zák. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě či mimo internetový obchod), a to bez uvedení důvodu či případné sankce ze strany dodavatele. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit dodavateli nejpozději do 14. dne od převzetí věci (zboží). Spotřebitel není povinen při uplatnění práva odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě zboží doručit zpět dodavateli, nicméně 30ti denní lhůta pro vrácení zaplacené finanční částky běží až od okamžiku, kdy spotřebitel zboží vrátí dodavateli. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy řádně a včas, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. 3. Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dodanou dokumentací, nepoškozené, čisté a nejevící známky používání, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že vrácené zboží nebude odpovídat stavu popsanému v předešlé větě, může dodavatel takové odstoupení od smlouvy považovat za neúčinné a neprovedené ve smyslu ust. § 53 odst. 7 obč. zák. (v souladu s ust.§ 457 obč. zák.), event. po dohodě se spotřebitelem vrácenou kupní cenu snížit o alikvotní část odpovídající snížené hodnotě vráceného zboží. Finanční částky za vrácené zboží budou spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy spotřebitelem, a to po započtení náhrady skutečně vynaložených nákladů vzniklých dodavateli s vrácením zboží, příp. i započtení snížené hodnoty vráceného zboží dle věty druhé tohoto odstavce. 4. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv: A.na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění B. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele C. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání D.na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal E. na dodávku novin, periodik a časopisů F. spočívajících ve hře nebo loterii. 5. Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 7 obč. zák. doporučujeme (není však podmínkou) pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacených finančních částek zboží doručit na adresu dodavatele spolu s nepochybným a jednoznačným úkonem vyjadřujícím vůli spotřebitele od smlouvy odstoupit, s číslem nákupního dokladu a zvolenou formou vrácení zaplacené částky za zboží (na bankovní účet, poštovní složenkou apod.). 6. Pakliže dodavatel spotřebiteli poskytl zvýhodnění v podobě „dárků“ ve smyslu čl. 4 bod 2 obchodních podmínek, je spotřebitel povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním poskytnutá zvýhodnění. 7. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží, nejedná se o náhradu reklamace. VI.Reklamační řád pro kupujícího spotřebitele 1. Má-li věc vady, o kterých dodavatel ví, je povinen spotřebitele při sjednávání kupní smlouvy na ně upozornit. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou dodavatel spotřebitele neupozornil, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit. 2. Právo odstoupit od smlouvy má spotřebitel i tehdy, jestliže jej dodavatel ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti spotřebitelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým. 3. Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Vady musí spotřebitel uplatnit u dodavatele bez zbytečného odkladu. 4. Shoda s kupní smlouvou: Dodavatel odpovídá spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí spotřebitelem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má spotřebitel právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena. V případě, že věc při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má spotřebitel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 5. Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem nebo je upraveno technickou normou, je dodavatel povinen spotřebitele s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá. 6. Věci, které mají vady, jež nebrání, aby mohlo být věci užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny, než je obvyklá cena bezvadné věci; spotřebitele je třeba upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. 7. Odpovědnost za vady prodané věci: Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá dodavatel za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím sítě, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo dodavatelem nebo výrobcem určeno, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, zboží bylo upravováno spotřebitelem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy, zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí apod. 8. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá dodavatel za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí spotřebitelem. 9. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží (potravinových produktů), je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší dobu, může být zvláštním právním předpisem záruční doba prodloužena nad dobu uvedenou v předešlém odstavci; prodloužení záruční doby se může týkat i jen některé součástky věci. 10.Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu dodavatele, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, dodavatel v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu dodavatel zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva spotřebitele, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Prohlášením v záručním listě vydaném spotřebiteli může dodavatel poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně; v záručním listě pak určí dodavatel podmínky a rozsah prodloužení záruky. 11.Záruční doby začínají běžet od převzetí věci spotřebitelem. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než dodavatel, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. 12.Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a dodavatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může spotřebitel požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. 13.Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. 14.Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny dodavatelem nebo jinou osobou na odpovědnost dodavatele. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl spotřebitel a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu. 15.Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou dodavatel odpovídá, má spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. 16.Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě dodavatele nebo v místě pro spotřebitele bližším, uplatní spotřebitel právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi dodavatelem a spotřebitelem. 17.Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po koupi; jinak práva zaniknou. U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci spotřebitelem. 18.Doba od oprávněného uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy spotřebitel po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dodavatel je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. 19.Jakákoliv ujednání mezi dodavatelem a spotřebitelem, uzavřená před uplatněním práva z odpovědnosti za vadu prodané věci, pokud by v jejich důsledku toto právo zaniklo nebo bylo omezeno, jsou neplatná. 20.S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je dodavatel povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Dodavatel je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. VII.Reklamační řád pro kupujícího podnikatele 1. Dodavatel odpovídá za úplnost a správnost dodávky dle dodacího listu. Podnikatel je povinen zkontrolovat při převzetí zboží jeho množství, úplnost, správnost a neporušenost dodávky; správnost dodávky posléze potvrdit na dodacím listu. Není-li dodávka v pořádku (v souladu s učiněnou objednávkou), je podnikatel povinen toto uvést na dodacím listu. Zjevné vady na množství a kvalitě zboží je podnikatel povinen reklamovat ihned. Osoba předávající zboží je oprávněna požadovat po osobách přebírajících zboží prokázání jejich totožnosti odpovídajícím způsobem. Pokud to charakter či velikost dodávky nedovoluje anebo při přepravě dopravní službou nebo poštou je možné reklamovat úplnost a správnost dodávky nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení podnikateli. Podnikatel má v případě zcela nebo částečně vadného plnění právo na výměnu vadného zboží za bezvadné, nebo poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny, nebo na odstoupení od kupní smlouvy. 2. Záruční doba gastronomického zařízení pro skryté vady, funkčnost atp. je stanovena v souladu s obchodním zákoníkem v délce 12 měsíců, pokud není záruční doba dodacím listem (záručním listem) výslovně stanovena na dobu delší; v případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Dodavatel vystaví dodací list se záručními podmínkami s vyznačením data prodeje, konkrétní délkou záruční doby, typu a čísla výrobku pro zboží, které má delší záruční dobu než ukládá povinnost ze zákona. 3. Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou (i elektronicky) a musí obsahovat: datum dodání zboží, číslo příslušné faktury a dodacího listu (příp. potvrzené objednávky), druh zboží, reklamované množství dodaného zboží, popis vad s uvedením nároku odběratele, který v důsledku vad zboží uplatňuje. 4. Záruční doba běží ode dne převzetí zboží podnikatelem nebo uvedením do provozu. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou je zařízení v opravě. Bude-li dodavatelem reklamace posouzena jako neoprávněná, budou náklady spojené se zjištěním rozsahu škody a opravou podnikateli vyúčtovány v plné výši. Reklamační řízení započne dodavatel okamžitě po obdržení reklamace podnikatele a informuje o výsledku reklamačního řízení a předpokládaném termínu vyřízení reklamace zpravidla do 5 dnů od obdržení reklamovaného zboží a řádné notifikace reklamace. Dodavatel je oprávněn k zajištění záručního servisu použít třetích osob. 5. Podnikatel se zavazuje provést bez prodlení po dodání zboží jeho podrobnou kontrolu a reklamovat písemně veškeré vady zboží, které zjistí, s výjimkou zjevných vad množství a kvality zjistitelných při dodání zboží, které je nutno uplatnit v dodacím listu při převzetí zboží. Vady zboží je možné reklamovat nejpozději v záruční lhůtě. 6. Práva podnikatele z vad zboží nemohou být přiznána, jestliže podnikatel nepodá dodavateli písemnou reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil nebo při vynaložení odborné péče vadu mohl zjistit při podrobné kontrole. Po zjištění vady je podnikatel povinen zajistit dodávku zboží, na které se vyskytla vada před zpracováním, poškozením, zničením či ztrátou a zavazuje se do doby vyřízení reklamace skladovat dodávku zboží na které se vyskytla vada způsobem odpovídajícím platným právním normám. 7. V případě uplynutí výše uvedených lhůt zaniká odpovědnost dodavatele za vady dodaného zboží a podnikatel nemůže již uplatnit nároky z vytknutých vad. 8. Dodavatel neodpovídá za škody a vady na zboží způsobené po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí dodavatel plnil svůj závazek, zejména neodbornou manipulací, nevhodným zacházením, skladováním či použitím zboží ze strany podnikatele. Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé nerespektováním návodu k použití, neprováděním běžné uživatelské údržby, provedením změny na zboží bez autorizace dodavatele, nesprávnou přepravou či skladováním. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení či na opotřebení způsobené neúměrným zatěžováním věci.
 3. Ochrana osobních údajů

  Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

  Poskytnuté osobní údaje jsou nutné pro vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontaktní informace). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení, popřípadě odeslání objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

  Další příjemci osobních údajů, v případě zaslání zboží, mohou být přepravní společnosti, které se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

  Účelem zpracování osobních údajů může být i zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit týkajících se podobného zboží. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

  Vytvořením účtu a následným odesláním objednávky, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním.

  Cookies

  Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.